4 Żywioły Falenty - Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy

4 Żywioły Falenty Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy | Al. Hrabska 4 | 05-090 Raszyn-Falenty | tel.+48 22 723 15 24 | hotel@4zywiolyfalenty.pl realizacja: Jazz&Orco Studio

RODO

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administrator Danych:

4 Żywioły Falenty Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Anna Pakuła z siedzibą w
Falenty Al. Hrabska 4, 05-090 Falenty NIP 678-14-01-345, REGON: 351061573

Dla podmiotu:

4 Żywioły Falenty Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy z siedzibą w Falenty Al.

Hrabska 4, 05-090 Falenty
Kontakt: a.pakula@4zywiolyfalenty.pl

Dane kontaktowe do:
Inspektora Ochrony Danych (IOD): a.pakula@4zywiolyfalenty.pl

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą
telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez
złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty
rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
– wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury,
paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
– obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
– wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze
świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
– obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
– w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu
przepisy prawa;
2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
– prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
– podtrzymania relacji z klientem;
– prowadzenia analiz statystycznych;
– zapewnienia obsługi płatniczej;
– windykacji należności;
– archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas
obowiązków wynikających z przepisów prawa;
3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:
– na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia
odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu
wydarzeń, konkursów itp.;
– na przetwarzanie danych:
– zapisanych w formularzu kontaktowym;
– zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;

– zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony:
http://www.4zywiolyfalenty.pl
– przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz
akcji promocyjnych;
– wizerunkowych;
Podanie danych:
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie
uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez
Administratora Danych.
Państwa dane są pobierane:
• na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;
• przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
• w formularzu kontaktowym;
• prze rezerwacji grupowej;
• przy zleceniu imprezy;
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania
innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub
innych wynikających z przepisów prawa.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych
ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator
Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub
wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi
Danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane
zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
– uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego
siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
• planowanego okresu przechowywania danych

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:
– podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
– innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;

– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na
odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przechowywanie danych osobowych:
Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z
Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i
rachunkowych;
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
– statystycznych i archiwizacyjnych;
– maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;
Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych
przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa
sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego,
które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: "Do
Administratora Danych":
• przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
• przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany
powyżej.
• składając pismo w recepcji hotelowej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji
promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy
przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów
dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez
okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich
zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i
umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

MONITORING

Klauzula Informacyjna
W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
1.Monitoring wizyjny prowadzony jest przez 4 Żywioły Falenty Ośrodek
Konferencyjno-Szkoleniowy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników)
oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej.
2.Monitoring wizyjny obejmuje: wejście do hotelu, recepcję hotelu, restaurację, bar,

salę kominkową, salę Klubową, korytarz przy salach konferencyjnych, wjazd do
hotelu, parking, teren zielony
3. Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : 4
Żywioły Falenty Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny
4. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
a) listownie: 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 05-090 Falenty
b) przez e-mail: hotel@4zywiolyfalenty.pl.
c) telefonicznie: +48 22 723 15 24
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: a.pakula@4zywiolyfalenty.pl
6. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa.
7. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c i f RODO.
8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od
wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 30 dni lub do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
9. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach
oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na
zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.